My Skills

Py

Python 60%

 

Dj

Django 75%

 

B

Bootstrap 80%

 

HTML5

HTML5 90%